தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Tuesday 11 November 2014

Patron : Com. V.A.N. Namboodiri 
P r e s i d e n t : C o m . B a l b i r S i n g h , P u n j a b
Vice Presidents : (1) Com. P. Asokababu, Andhra Pradesh 
 (2) Com. Animesh Mitra, West Bengal 
 (3) Com. K.R. Yadav, Uttar Pradesh (East) 
 (4) Com. B. Narayan, Jharkhand 
 (5) Com. Jagdish Singh, Madhya Pradesh 
 (6) Com. Om Prakash Singh, TF, Kolkata. 
Ge n e r a l S e c r e t a r y : C o m . P . A b h i m a n y u , T  N 
D y . Ge n e r a l S e c r e t a r y : C o m . S w a p a n C h a k r a b o r t y , N E - 1
Asst. General Secretary : (1) Com. J. Sampathrao, Andhra Pradesh 
 (2) Com. John Verghese, Maharashtra 
 (3) Com. S. Pratap Kumar, Kerala 
 (4) Com. M.C. Balakrishna, Karnataka 
 (5) Com. S. Chellapa, Tamil Nadu 
T r e a s u r e r : C o m . S a i b a l S e n g u p t a , K o l k a t a
Asst. Treasurer : Com. Kuldeep Singh, Haryana 
Org. Secretaries : (1) Com. R.S. Chouhan, NTR 
 (2) Com. Sunithi Choudhary, Bihar 
 (3) Com. Sukhvir Singh, Uttar Pradesh (West) 
 (4) Com. Vijay singh, Rajasthan 
 (5) Com. D.K. Bakutra, Gujarat 
 (6) Com. Sandya Gadgil, Maharashtra 
 (7) Com. M. Vijayakumar, Kerala 
 (8) Com. Gokul Bora, Assam 
 (9) Com. G.Q. Dandroo, J&K

No comments:

Post a Comment